Gianak sa Espiritu

1
Gianak sa Espiritu,
Anak na sa Dios ako;
Espiritu nagpuyo sa
Sulod, tagbo sa tanan.
Apan labi pang kin’hanglan,
Pun-on kami, Ginoo,
Sa Imong Espiritu ug
Mabuhi, madagayaon.
2
Espiritu’s sulod namo
Iya man’s kinabuhi;
Kadato Mo maambitan,
Tungod’s pagkamao N’ya,
Apan gikinahanglan pa
Ang gahum’s Espiritu,
Aron’s buhat, pag-alagad
Kami masinangkapan.
3
Bautismohi’s Espiritu,
Sul-obi’s Imong kusog;
Pinaagi’s kupo’s gahum
Sa Yawa makigbisug.
Huypi karon sa hangin Mo,
Dila’s kalayo hatagi,
Himoang dihogang saksi,
Magtuman’s tinguha Mo.
4
Sa gahum’s Espiritu Mo,
Paambita sa gasa,
Maglihok ang matag usa,
Manghimatuod Nimo.
Pagbubo’s Espiritu Mo,
Gasa iapod-apod,
Panalangin magpadayon,
Aron Lawas matukod.
5
Sa himaya’g gingharian,
Ang Lawas nangamuyo;
Balaang tuyo tumanon,
Kagutom Imong busgon.
Paambita kaming tanan
Sa Imong Espiritu;
Magpuno, magbubo namo
Sa sulod ug sa gawas.