Naghulagway tanan Nimo

1
Naghulagway tanan Nimo,
Tanang timaan Ginoo;
Landong Ka man kaniadto,
Karon tinuod namo.
Samtang kami namalandong,
Nagtutok’s kahibulong,
Pagkadato Mo, Ginoo,
Ikaw among simbahon!
2
Ikawng matuod nga Pasko,
Gilabyan’s Dios tungod Nimo,
Sa kaugalingon, pagtubos,
Giusa mi Nimo’s Dios;
Cordero’s Dios Kang nagtubos
Pinaagi’s dugo Mo;
Giaplikar namong dugo,
Sa pagkaon Kanimo.
3
Tinapay Ka gikan’s langit,
Tinapay’s kinabuhi;
Kon kan-on, masagol Nimo,
Di na makasala pa.
Cordero’g tinapay landong,
Kinabuhi Ka namo,
Magkaon mi Nimo’s talad,
Mapa’muslang kadato.
4
Ikaw ang Langitnong Manna,
Ug sangkap’s adlaw-adlaw;
Naglig-on ug nagtagbaw Ka
Sa tanang kin’hanglanon.
Buhing Bato usab Ikaw,
Nasiak aron mag-agas;
Sa buhing tubig mag-inom,
Nga magkuha’s kauhaw.
5
Ikaw ang Yuta’s Canaan,
Habog, dato, maayo;
Nag-agay’s gatas ug dugos
Nga abunda kaayo.
Magsimba sa kadato Mo,
Makig-ambitay Nimo,
Aron sa gugma mausa,
Matukod nga balay Mo.