Unsa kaduol S’ya’s tanang motawag Niya

1
Unsa kaduol S’ya’s tanang motawag Niya!
Maglig-on sa sulod ta ang Iyang presensya.
Mangita, mapalgan S’ya, motawag, duol S’ya.
Unsang kalipay’s pagtawag’s mahal nga ngalan N’ya!
  Jesus! O ang ngalan!
Naghatag ug kinabuhi!
Madaugon, mahim’yaon,
Tinuboy man—O ang ngalan!
Jesus! Makalig-on!
Gino’ng Jesus! Makalipay!
Mahanggap’s ampo, bisan asa ka,
Gin’ong Jesus! O ang ngalan!
2
Tawga ang ngalan ni Jesus, ug maluwas ka,
Hallelujah, di ka na gyud maulipon pa!
Madawat sa pagtawag ta kopa’s kal’wasan;
Kaluwasan’s daghang butang ang hatag’s ’yang ngalan.
3
Sa mga Judio ug Gresyanhon, S’ya sama ra,
Sa tanang motawag’s Iyang ngalan dato S’ya.
Kalipayng motawag ug mabuhi, Ginoo;
Unsang kalipay nga makaginhawa’s ngalan Mo.
4
Magkalipay ta’s Dios sa atong kaluwasan,
Sa tanang panahon magtawag sa ’yang ngalan,
Sa tibuok kinabuhi tawgon ’yang ngalan,
Ikiling N’yang igdulongog, ug grasya hatagan.
5
Tawgon nato ang ngalan N’ya nga takus daygon;
Kasingkasing magsimba, mapasalamaton.
Kita ang nanawag’s ’yang ngalan’s tanang dapit
Uban sa tanang putli’g kasingkasing mosangpit.