Ikaw ang Bato sa dayon

1
Ikaw ang Bato sa dayon,
Nasiak alang nako;
Espiritu Kang giinom,
Nahiusa Ko Nimo.
Batong malig-on kaayo,
Kami gitukod didto;
Nausa Nimo’s pagtubos,
Wala nay makatarug.
  Pagkamao Mo, Ginoo,
Hingpit nga alang namo,
Bililhon, hiligugmaon,
Magpa’mulos, maghandom.
2
Bato nga daghang nisulay,
Bililhon sa Dios ug tawo;
Malig-on ug kasaligan,
Kusog Mo katingad-an.
Ikaw ang Bato nga buhi,
Hatag sa Dios, pinili,
Kanamo pagkagamhanan,
Kinabuhi nga dayon.
3
Ikaw ang Patukoranan,
Dios nagbutang, malig-on;
Ning lig-ong patukoranan
Dunay kasegurohan.
Para namo wa nay lain
Nga patukoranan pa,
Bugtong Kang patukoranan
Hangtud sa kahangturan.
4
Espirituhanong balay,
Ikaw Batong pamag-ang,
Judio ug mga Gentil
Gitukod Mo pag-usa.
Ikaw ’sab Ulohang Bato,
Lugwa sa datong grasya,
Among tabon ug himaya,
Daygon’s kasingkasing ko.