Pangino’n, lahat Ka sa aking buhay

1
Pangino’n, lahat Ka sa aking buhay,
Kapuspusan ng Diyos Iyong ibinigay,
Pinaging-banal ng Iyong kalikasan,
Muling-pagkabuhay Mo’y kalakasan.
2
Agos ng buhay Mo ang nagdadala
Ng liwanag at pagsasalamuha,
Tustos sa kailangan, sa Iyo’y nakamtan,
At paglilinis din sa Iyong harapan.
3
Ang kaluluwa ko at espiritu
Babarang lubos ng Espiritu Mo;
Iyong baguhin, sa wangis Mo ihubog,
Hanggang sa Iyong buhay ako’y mahinog.
4
Masaganang buhay Mo’y umaagos,
Nagpapanariwa at tumutustos;
Nilulon ng buhay ang kamatayan,
Inalis ang gapos at kadiliman.
5
Sa Iyo ibibigay ang aking lahat,
Nang layunin Mo’y sa akin matupad;
’Di na magsumikap magpakabuti,
Nang di mahadlangan Iyong minimithi.
6
Tigil ang sariling pagsusumikap,
Pagbabago ng buhay Mo’y matanggap,
Nang ako’y kasamang maitatayo
Na Iyong kahayagan, l’walhati sa Iyo.