Di sa pagsumikap

1
Di sa pagsumikap,
Kundi pagtanggap;
Nang pahinga’y kamtan,
Pasan bitiwan.
Hindi pagpasya ko,
Kundi ang sa Iyo,
Naligtas sa sala
Ako’y lumaya.
2
Sa Espiritu nga,
Di sa titik na
Ako’y maaproba,
Buhay masaya.
Di pantaong turo,
Kundi pahid Mo;
Magbigay ilaw Mo,
Salamuha Mo.
3
Di sa tumatakbo,
Ni sa pasya ko;
Kundi nasa awa,
At Iyong biyaya.
Di sa kaalaman,
Sa b’yaya lamang;
Mapawangis sa Iyo
Dusa’y matalo.
4
Sa kapangyarihan,
Di salitaan;
Sa buhay dibino,
Ligaw dalhin ko.
Ang Espiritu Mo,
Hindi dunong ko
Makasanhi sa ’kin
Salita’y tupdin.