Pakitungo sa Pangino’n

1
Pakitungo sa Pangino’n
Dapat puso’y tama,
Nang matamasa ang yaman
Sa loob ng biyaya Niya.
2
Kailangan ang pusong wagas,
Malinaw na isip,
Nang hangad Niya’y matalastas,
Nang may takot, ’nginig.
3
Kailangan pusong maalab,
Damdamin ay puspos
Ng pag-ibig, sigla, liyab
Sa Pangino’n lubos.
4
Kailangan may katapatan,
Pusong masunurin;
Napasakop kapas’yahan,
Layon ng Diyos tupdin.
5
Kailangan di mahatulan,
Pusong sa Diyos wasto,
Na may budhing nalinisan,
Natakpan ng dugo.
6
Bigyan kami gan’tong puso,
Nakatuon sa Iyo;
Tamasahin Sarili Mo,
M’ging kapuspusan Mo.