Nilikha tayong sisidlan

1
Nilikha tayong sisidlan,
Sa Di-yos, kahayagan;
May puso ang Diyos ibigin
’Spiritu Siya’y tanggapin.
2
Sa ’ting puso Diyos mahalin,
’Spiritu Siya’y taglayin;
Bilang ’ting buhay Siya’y kunin,
Kahayagan Niya’y kamtin.
3
Pinasama ating puso,
Pinatay ’ting ’spiritu
Nang Poon di makaugnay,
Siyang gawa ng kaaway.
4
Puso’t ’spiritu’y binago,
No’ng maligtas tayo;
Abilidad na umibig,
Ganap pinanumbalik.
5
Sa ’ting napabagong puso,
Sa Diyos umibig tayo;
Sa napabagong ’spiritu
Sa Diyos sumamba tayo.
6
Puso nati’y sa Diyos dapat,
Payak, dalisay, tapat;
Espiritu naman natin,
Dukha at masunurin.
7
O Diyos, ingatan puso ko,
Laging sariwa sa Iyo;
Gawing malakas ’spiritu
Buhay, naugpong sa Iyo.