Ang Diyos sa atin may balak

1
Ang Diyos sa atin may balak:
Ang mawangis sa Anak;
Kaya transpormasyong gawa
Ng Espiritu’y sadya!
  Sa Iyong anyo transpormahin,
Hesus, kalulwa namin;
Buong katauhan namin,
Ng ’Spiritu’y puspusin.
2
Muling-silang ng Diyos tayo
Sa ating espiritu,
Nguni’t higit pang transporma
Kailangan sa kalulwa.
3
Mula sa ’king espiritu,
Sa kaluluwa’y tungo,
Ang gawaing pagtransporma,
Nang Ika’y mamahala.
4
Sa lakas ng Iyong ’Spiritu,
Transporma sa Iyong anyo;
Mawangis sa Iyong larawan,
Tungong kal’walhatian.
5
Patuloy ang pagtransporma,
Gumulang katulad Niya;
Kalulwa natin maangkin,
Katawan ay tubusin.