Mahal Kita di ng pag-ibig ko

1
Mahal Kita di ng pag-ibig ko,
’Pagkat wala ako;
Mahal Kita, tanang pag-ibig ’Yo
Namumuhay sa Iyo.
Bale-wala ako’t natutuwang
Mabasyo, sa loob Mo’y mawala.
2
Panginoon, aming kailangan Ka,
At wala nang iba;
Ilog ng pagpala sa Iyo mula,
Kas’ma Mo pinala;
Bukal ng buhay, mayamang b’yaya
Pinagmulan, sentro’t tirahan nga.