Ama, sasamba sa harapan Mo

1
Ama, sasamba sa harapan Mo.
Lahat ng Iyo,
Kami’y nagtipon upang pumuri
Sa Iyo tangi.
Naiuwi sa Iyo ng biyaya,
Kasama Niya lalapit sa Ama.
2
Ang nakababatid ng pag-ibig,
Maaantig;
Pag-ibig Mo’y natanaw kay Hesus,
Ama Kong Diyos.
Nangunguna Siya sa iyong harapan,
Na Iyong pag-ibig ay papurihan.
3
Labis ang tamis sa Iyong pandinig,
Kanyang awit.
Gayundin ang aming mga tinig
Sa Iyong dinig.
Bago pa ng mundo’y inibig Siya,
Iyong itinakda na kasama Niya.