Ama, Espiritung tunay

1
Ama, Espiritung tunay
Ang pinakabanal;
Sambahin Ka sa ’spiritu,
Tawaging totoo.
2
Espiritu’y Iyong nilikha,
Nang sa Iyo’y sumamba;
Magtugunan sa ’spiritu,
Kaisang ’spiritu.
3
Dumating Ama sa Anak
’Spiritu ang Anak
Nang ang Diyos sa ’ting ’spiritu
Ay makaparito.
4
Anak walang hanggang Verbo,
Verbo ri’y ’Spiritu;
Bilang ’ting buhay ’Spiritu
Nang tayo’y mabago.
5
’Spiritu sa ’ming ’spiritu,
Nang makaisa Mo;
’Spiritu’t ’spiritu’y saksi,
’Sinilang Mo kami.
6
Iyong ’Spiritu’y nangunguna,
Nang aming sundan Siya;
Kami’y maging espiritwal
May payapang sakdal.
7
Sambahin Ka sa ’spiritu,
At pagtawag sa Iyo,
Nang espiritu’y lumaya,
Larawa’y mahayag.
8
Ama namin, purihin Ka
Na ’Spiritu Ka nga.
Sa ’spiritu’t realidad,
Pagsamba’y mai-gawad.