Panginoon, mahal ko

1
Panginoon, mahal ko:
Ayaw kong lumaya!
Pagka’t Manunubos ko,
Nagbayad halaga.
Di lilisang maglingkod,
Ito’y pinagpala;
Sa aking pagkapagod,
Tunay Siya’ng pahinga.
2
Kanyang dugo’y ’binuhos,
Buhay ko’y mawagi;
Niligtas ’ko sa gapos
Ng sala’t sarili.
Kanya akong hinirang
Na paglingkuran Siya;
Laya, ako’y binigyan,
Mamili’t magpasiya.
3
Hindi ko hahatiin
Ang paglilingkod ko;
Tangi lamang Siya’ng aking
Pag-’ukulan nito.
At ngayon ang awit ko
May galak’t pagsamba:
Panginoon mahal ko,
Ayaw kong lumaya.