Noon sa Ehipto ako’y alipin ng sala

1
Noon sa Ehipto ako’y alipin ng sala,
Bigat ng sala’y dumagsa, walang payapa;
Ngayon makalupang bagay di ako madala,
Di matinag sa mabuting lupa.
  Sa bundok nakatira, langit maaliwalas,
Sa bukal umiinom, laging umaawas;
Oo, ako ay nagpipista sa mannang masagana,
’Pagkat nasa mabuting lupa!
2
Kordero ng Paskua sa ’kin dugo Niya’y tumubos,
Ako ay nabautismuhan, malayang lubos;
Kahit may pagsubok may lakas namang tumustos,
Sa mabuting lupa ay maayos!
  Sa bundok nakatira, langit maaliwalas,
Sa bukal umiinom, laging umaawas;
Oo, ako ay nagpipista sa mannang masagana,
’Pagkat nasa mabuting lupa!
3
Iniakyat ni Kristo na kasamang naupo,
Kapangyarihan ng dyablo’y lubos natalo;
Sa ngalan ng Panginoon, Hades nagapi na,
Matagumpay sa mabuting lupa.
  Sa bundok nakatira, langit maaliwalas,
Sa bukal umiinom, laging umaawas;
Oo, ako ay nagpipista sa mannang masagana,
’Pagkat nasa mabuting lupa!
4
Dito’y may kapayapaan, anong kagalakan,
Wala nang pagkaulila at kapanglawan;
Bawa’t dako’y may awit, kay tamis ng pagsinta,
Aleluya mabuti ngang lupa.
  Sa bundok nakatira, langit maaliwalas,
Sa bukal umiinom, laging umaawas;
Oo, ako ay nagpipista sa mannang masagana,
’Pagkat nasa mabuting lupa!