Purihin Ka Diyos

1
Purihin Ka Diyos,
Sa Espiritu Mo
Na pumasok sa akin
Naging buhay ko.
Aleluya! Espiritu!
Nasa loob ko na!
Aleluya! Walang hanggang
Buhay sagana!
2
Awitin natin
Ang Isang dumating
Espiritu ng buhay
Kaisa natin.
Aleluya! Si Hesus nga,
Ngayon ay higit pa!
Buhay nating walang hanggan,
Espiritu Siya!
3
Naisilang-muli,
Binabagong lubos,
Tayo’y napapawangis
Sa Anak ng Diyos.
Aleluya! Binuhay na,
At tinatransporma,
Aleluya! Mapawangis
Sa larawan Niya.
4
Mawangis tayo
Dahil sa pagkain
Sa buhay Niyaong laging
Nagtustos sa ’tin.
Aleluya! Kaligtasan!
Aleluya! Tunay!
Aleluya! Kay sagana
Sa ating buhay.