Espiritu ng buhay nasa atin

1
Espiritu ng buhay nasa atin,
Sa loob pampawi sa uhaw natin;
Atin Siyang iinumin nang mapuspos,
Mula sa ating loob Siya’y aagos.
2
Ang Espiritu ng kapangyarihan,
Tulad sa balabal tayo’y daramtan,
Sa Kanya tayo ay nabautismuhan,
Upang Siya ay ating mapaglingkuran.
3
Espiritu ng buhay ay hininga,
Sa loob natin ito’y inihinga;
Ang Espiritu ng kapangyarihan,
Tulad ng hangin tayo’y hinihipan.
  4a Ang bumangon na Poong Hesu-Kristo,
Hiningahan Niya mga disipulo,
Noong araw ng muling-pagkabuhay;
Ng l’walhating Espiritu ng buhay.
  4b Ang Panginoong Hesus na umakyat,
Ibinuhos Niya sa mga alagad,
Ang Espiritu ng kapangyarihan
Sa Pentecostes, Pista ng Anihan.
5
Nasa loob, Espiritu ng buhay,
Ng mga disipulo bilang buhay;
Ang Espiritu ng kapangyarihan
Para sa buhay tayo’y dinulutan.
6
Itong Espiritu hindi dalawa
Ni magkahiwalay, ni magkaiba;
Isang Espiritu dalawang gamit -
Pamuspos ng buhay at pananamit.
7
Panginoon, loob nami’y puspusin,
Buhay Mo sa amin ay palaguin;
At damitan ng Iyong kapangyarihan,
Kalooban Mo’y bigyang katuparan.