Himayaon ang Dios sa ’yang nabuhat

1
Himayaon ang Dios sa ’yang nabuhat,
Sa gugma gihatagan ta’s Anak N’ya;
Nagtugyan’s kinabuhi N’ya’s pagtubos,
Aron’s kinabuhi makasulod ta.
  Daygon S’ya, daygon S’ya
Sa tibuok yuta,
Magdayeg, maglipay
Ang tanang katawhan;
Ihatag Kaniya tanang himaya,
Tungod sa buhat nga Iyang nahuman.
2
Hingpit nga pagtubos, gipalit’s dugo,
Sa tanang nitoo gisaad sa Dios;
Labing dautang motoo gyud Niya,
Mapasaylo niana gyung tungora.
3
Gitudloan’s butang nga nahuman N’ya,
Ug dakong pagkalipay namong Jesus;
Apan mas putli, habog, ug dako pa,
Kahibu’ong, kalipay, kon igkita S’ya.
2
Manases Gaudan

Cebu City, Cebu, Philippines

Amen daygon ug himayaon siya tunGod sa iyang kaayo sa atoang Kinabuhi ug tunGod niana gihatag niya ang bugtong anak niya aron makaangkon ta ug kinabuhing walay katapusan, Daygon ka Abba Amahan sa imung Gugma.


Chosen

Oroquieta, Mindanao, Philippines

Daygon gyud atong Amahan gihatag iyang bugtong anak, Simbahon ka nmo Amahan, Salamat Aba Amahan