Espiritu Santo karon

1
Espiritu Santo karon,
Espiritu’s kinabuhi,
Gibuhi ta’g gipahaum,
Sa plano’s Dios mahiuyon.
2
Agay’s kinabuhi sangkap,
Tubig magkuha’s kauhaw;
Cristo gipaambit nako,
Kagutom ko ’yang gitagbaw.
3
Kahayag S’ya’s kinabuhi,
Sa kangitngit m’oy nagbugaw;
Hatag nga Cristo kahayag,
Gabii gihimong adlaw.
4
Sa gahum Siya naglig-on,
Sa atong tawo sa sulod;
Cristo gipaambit kusog,
Alang’s Dios naglihok’s sulod.
5
Sa balaod’s kinabuhi,
Nagpagawas nato’s sala;
Ug sa diosnong kinaiya,
Nagbuot nato sa sulod.
6
Espiritu’s kinabuhi,
Pina’gi nato namunga,
Sa ka’yo’s Dios nagpakita,
Cristo gipaambit’s uban.
7
Espiritu sige’g hatag
Sa kinabuhing mag-usab;
Sulodnong bahin gibag-o,
Magpasama nakong Cristo.
8
Pun-a sa Espiritu Mo,
Espiritu’s kinabuhi;
O suropi ko pag-ayo,
Hangtud mapuno Kanimo.