Karon ang Espiritu sa Dios

1
Karon ang Espiritu sa Dios
Espiritu na ni Jesus,
Dios-tawong namatay ug nabanhaw,
Nikayab ug gihimaya.
2
Gikan ni’nang Jesus nisulod
Ang Espiritu kanato,
Aron ang realidad Niya
Masinati na nato.
3
Naang elemento’s Dios, tawo
Sa Espiritu ni Jesus,
Pagkinabuhi’s tawo naa N’ya.
Nasakot’s himaya’s Dios.
4
Pag-antus sa pagkatawo,
Gahum sa kamatayon,
Pagkabanhaw ug paghari sab,
Na’s gininhawa’s Espiritu.
5
Naglihok ni’ning tanan
Ang Espiritu N’ya kanato,
Sa pagdihog Niya maato
Ang kadato ni Cristo.
6
Espiritung Jesus naglangkob
Sa dagko ug gagmay sab;
Malangkubon nga nagbuhat,
Ma-tanan ang Dios nato.