Dayga Siya! Jesus atong Manunubos

1
Dayga Siya! Jesus atong Manunubos!
Awita, katingad-ang gugma N’ya!
Mga anghel, sa langit himayaa S’ya,
Kusog, dungog alang’s Iyang ngalan!
Magbalantay, magpakaon S’ya nato,
Tibu’k adlaw magkugos S’ya nato;
O kamo nga nabuhi sa ’yang presensya,
Dayga Siya’s malipayong awit!
2
Dayga Siya! Jesus atong Manunubos!
Sa sala ta nag-antus, namatay;
Dakong Bato, Paglaum’s dayong kal’wasan,
Dayga Siya! Jesus nga Gilansang.
Manluluwas maaghop nga nag-antus,
Purong tunok sa ulo nitusok;
Alang nato giayran ug gibiyaan,
Principe’s himaya na S’ya karon.
3
Dayga Siya! Jesus atong Manunubos!
Kalangitan “hosanna” madungog!
Purongi S’ya! Maghari Siya sa dayon;
Manalagna, Sacerdote’g Hari!
Kamatayon Iya na mang gibuntog,
Ang lubnganan Iya nga gidaug,
Buhi Siya! Wala na gyuy kasub-anan;
Buhi’g kusganon S’ya nga moluwas.