Himayaon si Cristo

1
Himayaon si Cristo!
Langit pun-on’s pagdayeg!
Daygon Siya:
Nagpas-an’s kasubo;
Gisimba sa langit,
Balaan nagsinggit,
“Takus Siya!”
2
Sa trono N’ya maglibot,
Malipayong magdayeg
Sa ngalan N’ya:
Nasayud’s dugo N’ya,
May pakigdait’s Dios,
Isangyawng ngalan N’ya,
Takus Siya!
3
Maghiusang katawhan
Sa pagdayeg kang Cristo,
Daygon Siya:
Magkalipay Kan’ya,
Uban sa paghugyaw,
Tingog palanoga,
“Takus Siya!”
4
Bisan kita mabalhin,
Kasingkasing way hunong,
Magdayeg N’ya:
Maghalad Kaniya,
Haring puno’s grasya,
Padayong awita,
“Takus Siya!”