Paminawa ang awit

1
Paminawa ang awit,
“Himayaon ang Hari;
Sa yuta may kadait,
Dios ug tawo nagkauli.”
Maglipayng kanasuran
Duyog sa kadaugan;
Uban nga magmantala,
“Cristo natawo’s Bethlehem.”
(Sublia ang katapusang duha ka linya)
2
Gisimba’s kahitas-an,
Ginoo’s dayon awitan:
Nianhi Ka’s panahon,
Sa ulay gipanamkon.
Bisan unod nagtabon,
Nakita—Dios na-tawo!
Uban nato nipuyo,
Jesus Immanuel nato.
3
Principe’s kadaitan!
Adlaw’s pagkamatarung!
Kinabuhi’g kahayag,
Pako Mo makaayo;
Gib’yaan Mong himaya,
Aron di mi mamatay;
Mga anak modaghan,
Nga ianak pag-usab.
4
Tinguha’s kanasuran,
Kanamo nagbalay Ka;
Bangon kaliwat’s babaye,
Ulo’s bitin samari;
Palaang dagwayng Adam,
Sa dagway Mo pulihan:
O katapusang Adam,
Ipahiuli’s gugma Mo.