O anong tamis ng ulat

1
O anong tamis ng ulat,
At mal’walhati;
Kahapon, ngayon, kailanman,
Hesus ay lagi.
May sala Kanyang niligtas,
Sakit pinawi;
Nagbigay-aliw sa lumbay;
Siya’y mal’walhati!
  Kahapon, ngayon, kailanman,
Hesus ay lagi,
Magbago man ang lahat, Siya’y
Gaya ng dati!
Siya’y mal’walhati,
Siya’y mal’walhati;
Magbago man ang lahat, Siya’y
Gaya ng dati.
2
Siyang kaibigan ng salarin,
Hinahanap ka;
Lumapit sa paanan Niya,
Magpakumbaba.
“Di kita hahatulan, huwag
Nang magkasala,”
Sa iyo Kanyang sinasaad,
Pinatawad ka.
3
Ginamot Niya ang sa mundo’y
Nangagdurusa;
Lungkot at sakit napawi,
Sa pag-utos Niya.
Sa paghipo ng babae’y
Nagbigay lunas;
Sa nanalig, nagbigay rin
Nang yamang wagas.
4
Lumakad Siya sa Emmaus,
Sila’y kapiling;
Lumalakad Siyang kay lapit
Sa buhay natin.
Siya’y muli nating ma’kita,
Di na lalaon;
Darating si Hesus gaya
Nang Siya’y yumaon.