Hinamak, tinudyo

  Hinamak, tinudyo,
Hapdi ng panlalait,
’Pinutong ay tinik:
Ngayon ay pinutungan
Ng kadakilaan,
Ulong napayuko sa
Punong isinumpa.
2
Mukhang nangingibabaw!
Lumilikhang Araw!
Ika’y tinatanganan -
Ngunit niluraan;
Sa Iyo ay nagpahirap,
Salang mabibigat,
Sa ’ming pakakautang,
Dugo’ng kabayaran.
3
Sa Iyo’y pasasalamat,
O Tagapagligtas,
Dahil sa ’min nasugat,
Ikaw ay nagdanas;
Kami’y nagtitiwala
Sa Iyong katapatan,
Hanggang sa magpangita
Tayo nang mukhaan.