Ang buhay na umaagos

1
Ang buhay na umaagos,
Hatid ay ebanghelyo;
Dahil sa ’ting patotoo,
Maliligtas ang tao.
  Buhay Mo ay paagusin,
At mahayag sa akin;
Sisidlang ito’y gamitin,
Mga tao’y buhayin.
2
’To’y sa patunay ng buhay,
Tao ay mananalig;
Sa pagdaloy ko ng buhay,
’To’y kanyang makakamit.
3
Sa Panginoon umugnay,
Mamunga bilang sanga;
Kristo sa agos ng buhay,
Bahaginan ang iba.
4
Nawa’y aking pamumuhay
Pagpahayag ng Kristo;
Itanim binhi ng buhay,
Hindi lang pagtuturo.