Ngalan sa ’babaw ng lahat

1
Ngalan sa ’babaw ng lahat,
Hesus, ngalang marilag.
Anak ng Diyos mal’walhati,
Hari ng mga hari!
2
Ngalang malapit sa puso,
Kublihan ng kal’wa ko;
Ngalang mahal ng puso ko,
Kay Hesus tiwala ko.
3
O Hesus! Ligtas na ako
Sa sama ng sala ko,
Ligtas din sa kahatulan,
Sama ng kalooban.
4
Oras-oras, araw-araw,
Sa Kanya’ng pasalamat,
Dahil sa kaligtasan ko,
Laya na sa sala ko.
5
Hesus, matamis na himig,
Sa manlalakbay-awit;
Ngalang Hesus sa anghel nga’y
Musikang matagumpay.
6
Buong lupa tumingala,
Sa dakilang Ako Nga;
Langit kay Hesus pumuri,
Sa Kordero’y l’walhati.