“Sa bukas, h’wag mabahala,”

1
“Sa bukas, h’wag mabahala,”
Sabi Niya.
Bakit ka pa mag-alala?
’Tiwala!
Sa oras ng panga-ilangan,
B’yaya Niya’y masumpungan.
2
Ilagak ang ating yaman
Sa Kanya,
Kanyang mapangalagaan,
W’lang duda!
Sa Kanya manalig lamang,
T’yak ang Diyos may paraan.