Bulayin Siya: Kristo iyong tularan

1
Bulayin Siya: Kristo iyong tularan
Alamin na ika’y hinawakan;
Kabahagi ka sa Kanyang buhay
Upang Kanyang wangis iyong isilay.
2
Bulayin Siya: Gawin araw-araw
Sa katayugan huwag kang masilaw;
Ang walang hanggang buhay kilanlin
Kamatayan ni Kristo’y danasin.
3
Bulayin Siya: Buong buhay gawin
Mamuhay ka sa loob ng tabing;
Kapag itakwil ang iyong sarili,
Mapasa iyo layang mal’walhati.
4
Bulayin Siya: Gayon nga buhay mo
May kadalisayan, sakripisyo;
Gagawa pa ang Diyos sa loob mo,
Kristo sa Iyo’y makita ng tao.
5
Bulayin Siya: Sa I-yong takbuhin,
Lagi sa mukha Niya nakatingin,
Gayon ikaw Kanyang transpormahin;
Hanggang wangis ni Kristo’y tamuhin.