Panginoon, maging katulad Mo

1
Panginoon, maging katulad Mo,
Ito’y aking asam, dalangin,
May galak iiwanan yaman ko,
Sakdal Mong wangis siya kong dalhin!
  O Panginoon, makatulad Mo!
’Sing dalisay Mo, Manunubos;
Ang katamisan, katapatan Mo,
Sa ’kin puso’y iukit lubos!
2
Maging katulad Mong mahabagin,
Mapagpatawad, maibigin,
Iba’y tulungan, sila’y aliwin,
Makasalanan ay hanapin.
  O Panginoon, makatulad Mo!
’Sing dalisay Mo, Manunubos;
Ang katamisan, katapatan Mo,
Sa ’kin puso’y iukit lubos!
3
Maging tulad Mong mapagkumbaba,
Banal, matapang, walang dahas;
Dusa ay maamong binabat
á,
Maghirap nang iba’y maligtas.
  O Panginoon, makatulad Mo!
’Sing dalisay Mo, Manunubos;
Ang katamisan, katapatan Mo,
Sa ’kin puso’y iukit lubos!
4
Maging tulad Mo palapit ako,
Nang matanggap pahid dibino;
Lahat nga ng sa akin at ako,
Mula ngayon ay pawang sa Iyo.
  O Panginoon, makatulad Mo!
’Sing dalisay Mo, Manunubos;
Ang katamisan, katapatan Mo,
Sa ’kin puso’y iukit lubos!
5
Maging tulad Mo sa aking samo,
Pag-ibig Mo’y puspusin ako;
Gawin akong templong tahanan Mo,
Angkop sa ’sang buhay Iyong gusto.
  O Panginoon, makatulad Mo!
’Sing dalisay Mo, Manunubos;
Ang katamisan, katapatan Mo,
Sa ’kin puso’y iukit lubos!