Mahalin Kang lalo

1
Mahalin Kang lalo,
Malapit sa Iyo,
Salita Mo’y sundin,
Ngala’y dangalin,
Lungkot Mo’y damayan,
Hirap Mo’y tikman,
Higit Iyong taguyod,
Lalo’ng pagsunod.
  Hesus, ako’y ingatan,
Palakasi’t tulungan;
Sa makitid na daan,
Lugod Kita’y bigyan.
2
Lalong matagumpay,
Sa Iyo’y mas tunay,
Lalo pang may silbi,
Magiting lagi,
Dusa’y pagtiisan,
Sala’y tangisan,
Bat’hin ang pagdusta,
Mas magtiwala.
  Hesus, ako’y ingatan,
Palakasi’t tulungan;
Sa makitid na daan,
Lugod Kita’y bigyan.
3
Lalong makalangit,
Ika’y makamit,
Pagbalik Mo’y asa,
At Iyong “parousia,”
Mas magpakababa,
Taas itatwa,
Sarili’y maglaho,
Mas kawangis Mo.
  Hesus, ako’y ingatan,
Palakasi’t tulungan;
Sa makitid na daan,
Lugod Kita’y bigyan.