Dugangi, Ginoo

1
Dugangi, Ginoo,
Kabalaan ko,
Duganging pailub
Diha’s pag-antus;
Duganging pagtoo
Sa Manluluwas,
Ug kalipay sa
Pag-alagad Nimo.
  Ginoo, tabangi ko,
Lipaya ug lig-ona;
L’wason Mo matag gutlo,
Gil’was Mo na karon.
2
Duganging pagsalig,
Pagpasalamat,
Tinguha’s himaya,
Paglaum’s Pulong,
Duganging pagluha’s
Kasub-anan N’ya,
Kaaghop’s pagsulay,
Pagdayeg’s paghupay.
3
Duganging pagdaug,
Kusog’s pagdaug,
Paggawas sa yuta,
Pag-agpas’ trono,
Labing maangayan
Sa gingharian,
Labing mabalaan,
Masama Nimo.