Kaloob ng Iyong pag-ibig

1
Kaloob ng Iyong pag-ibig
Wala nang hihigit,
Kay Hesus at Kanyang dugo.
Mabuting Ama ko.
2
Sa gayon ding pag-ibig Mo,
Pa’nalig matamo;
Kundi dahil sa biyaya
Kami’y mawawala.
3
Higit Ka pang papurihan,
Utang sa Iyo’ng tanan:
Ang mahal na Manliligtas,
Nagpamahal, lakas.