Mateo 25; Apocalipsis 14

  Mateo 25; Apocalipsis 14
1
Darating par’ sa Nobya,
Piging kasalan handa,
Itustos ang damit pa—
Sa oras!
Kristo kunin na buhay,
Itahi sa pagd’rusa
Nang kat’wiran mataglay—
Sa oras!
  Agapan! Agapan!
Para sa piging kasalan,
Agapan!
Kal’lwang buhay tuusin,
Espiritu’y gamitin,
Ika’y mamarapatin
Sa oras!
2
Pumaparito na Siya
Par’ sa mga dalaga
May langis na nahanda—
Sa oras!
Magbayad ng halaga,
Tuusin, h’wag mag-antala,
Sisidlan punuin na—
Sa oras!
3
Kristo paparito na
Para sa alipin Niya,
Tapat may gantimpala—
Maglingkod!
Gamitin iyong talento,
Daigin sarili mo,
Paglingkuran si Kristo
Sa oras!
4
Parating na si Kristo,
Anihin Kanyang trigo,
Unang-bunga matamo—
Mahinog!
Panlupang tubig mat’yo,
Tanggihan mo ang mundo,
Mamatay sarili mo—
Mahinog!
5
Mandaraig kukunin,
Kahit ’no’y hahamakin,
Kristo lang iibigin—
Dumaig!
Kamataya’y daigin,
Kristo ang buhay natin,
Tungo sa gol magtumulin—
Dumaig!
6
Para sa kaharian
Kristo’y parating naman,
Tayo ay pamunuan—
Pasakop!
Ang rebeldeng sarili
Tanggal sa pagkahari,
Kristo ang manatili—
Pasakop!