Di sa kasalanan

1
Di sa kasalanan,
Nahatulan;
Lupang kamatayan,
Nilakaran.
  Namahalang dyablo.
Lubos Mong tinalo;
Tao’y di mabihag
Ni mabitag.
2
Libinga’y ginapi,
Buhay muli,
Pinagtagumpayan
Kamatayan!
Lumabas tuluyan,
Mula sa libingan,
Ang Hades tinalo
Ng Kristo ko!
3
Kay laking tagumpay
Iyong tinaglay,
Lubhang masagana
Ang Iyong glorya.
Sa Iyong pagkamatay,
Libo ang nabuhay.
Bilang Iyong tahanan
Iyong tirahan.
4
Ika’y unang-bunga,
Aming Sinta;
Panganay ng Diyos Ka,
Nangunguna.
Sa lahat higit Ka,
Ang Ulo’y Ikaw nga.
Karapat-dapat Ka,
Sa pagsamba.