Nalason ng kamatayan

  Nalason ng kamatayan
Ang makasalanan;
Kristo lamang kaligtasan
Sa sala’t kam’tayan.
Siya ay walang hanggang Isa,
Sa ’tin magpalaya;
Sumampalataya ka na,
Nang mabuhay ka pa!