Kaming tinubos m’oy Lawas

1
Kaming tinubos m’oy Lawas,
Pangasaw-onon Nimo;
Kahupnganan, pagpadayag
Sa tanang kadato Mo.
Ikaw ang ’yang tanan’s tanan,
S’ya m’oy pasundayag Mo;
Hingpit s’ya nga suropan Mo,
Makabahin’s himaya.
  Tan-awa ang syudad,
Puno sa kasanag!
Hingpit kining pagpadayag’s
Dios dinhi’s tawo.
2
Dios ug tawo hingpit nasakot,
Misteryo’s pagkadiosnon,
Dios sa himaya, puno gyud,
Tawo, puy-anan, sudlanang
Nagpadayag N’ya’s kin’lapdan,
Kahupnganan s’ya sa Dios,
Nagpakita’s katahum N’ya,
Nasagol’s kabalaan N’ya.
3
Buhing komposisyon kini’s
Balaang gitransporma;
Daw mutya’g bililhong bato
Sibo gayud’s dagway Mo.
Gikan’s trono’s Dios, ’yang sentro,
Buhing tubig niagay;
Cristo kahoy’s kinabuhi,
Bunga madagayaon.
4
Bulawang tangkawan kini,
Nagkupot N’ya nga suga;
Dios kang Cristo ’yang kahayag
Nadayag’s Espiritu.
Kinasang-ang pagpadayag—
Tawo na’s Dios ug Dios na’s tawo;
Masigkapuy-anan sila,
Tumong’s dayong plano’s Dios.