Patigayon’s Dios himoon’s

1
Patigayon’s Dios himoon’s
Cristo nga Ulo’s tanan;
Himoon S’yang Ulo’g sentro,
Usang tanan, mag-uyon.
2
Cristong Ulo maoy sentro;
Dios m’oy Kahayag’s sulod;
S’ya ug Dios maglingkod’s trono,
Magtuman’s kalipay N’ya.
3
Kinabuhi N’ya m’oy sulod,
S’ya’y Ulo’s tanang butang;
Kitang tanan m’oy sudlanan,
Mag’dayag’s ’yang himaya.
4
Nisulod ang Yawa sa tawo
Aron pagdaut’s tanan;
Kangitngit ug pagkadunot,
Magpakyas’ diosnong plano.
5
Kaugalingon gipaambit
Ni Cristong kinabuhi,
Aron gahum’s kamatayon
Di na makaulipon.
6
Cristo magsumada’s tanan,
Agi’s Iglesia, Lawas,
Tanan ihaum pag-usa,
Ma-dagko ug gagmay ba.
7
Sa hingpit nga pag-ulo N’ya,
Tanan na’s pagkausa;
Sa kahayag ang Iglesia
Mabuhi’s pagkausa.
8
Pag-ila N’yang Ulo’g Sentro,
Tanan magkaangay na;
Pagsidlak sa Iyang Lawas,
Ang tanan mahigawas.
9
Way kangitngit, pagkadunot,
Kamatay’g kakawangan;
Tanan mahubaran’s gapos,
Hangtud gyud’s eternidad.