Mangahoy kamo alang sa Balay

1
Mangahoy kamo alang sa Balay,
Kabiga ug dad-ang mga kalag;
Dad-ang katawhang gibuhat sa Dios,
Dad-a silang giilog sa sala.
2
Mangahoy kamo alang sa Balay,
Tawo gikan’s kalibutan luwasa,
Gikan’s kangitngit, limbong sa Yawa,
Ug gikan sa mga pagtintal n’ya.
3
Mangahoy kamo alang sa Balay,
Danihang kalag, S’ya mahimaya;
Ang kaaway sa Dios buntoga na,
Usahan pagbadbad makasasala.
4
Mangahoy kamo alang sa Balay,
Cristo diha’s Lawas imantala;
Sa mga balaan mahiusa,
Budyong’s ebanghelyo patingoga.