Alang’s Iglesia magsilbe

1
Alang’s Iglesia magsilbe,
Kabubut-on’s Dios kini;
Bugtong paagi’s pagbuhat
Gisunod’s apostoles.
  Magsilbe alang’s Iglesia,
Di magtagbaw’s tuyo ta;
M’oy hingpit N’yang kabubut-on,
Kin’hanglan atong sundon.
2
Ma-sudlanan N’yang Iglesia,
M’oy dayong tinguha N’ya;
Gusto N’yang tanang pagsilbe
Alang’s pagtukod ni’ni.
3
Tanang tawong ginasahan
Gihatag’s Ulo’s Lawas,
Tabang’s pagtukod’s Iglesia,
Magda’ N’ya’s kahupnganan.
4
Tanang gasa’g kagamitan,
Tanang gahum’s Esp’ritu,
Tanang pangalagad, hatag
Alang ra gyud’s Iglesia.
5
Pagsangyaw sa Ebanghelyo,
Pangalagad’s pagtudlo,
Ug ubang pag-alagad ta,
Alang ra gyud’s Iglesia.
6
Ministri alang’s Iglesia,
Di ’glesia alang ni’ni;
Tangkawan maong Iglesia,
Di unsa nga ministri.
7
Mag-amping ni’s pagkausa,
Magluwas nato’s sekta;
Magsulay sa motibo ta,
Magtul-id sa tumong ta.
8
Luwasa mi’s buhat namo,
Sa unsang pundokpundok;
Alang’s Iglesia maghago,
Aron kini matukod.