Naghari S’ya’s kahitas-an

1
Naghari S’ya’s kahitas-an,
Daygon labaw’s tanan,
Kinabuhi N’ya gitugyan,
Pagtubos kanato.
  Daygong ngalan N’ya,
Daygong ngalan N’ya,
Daygong ngalan sa Ginoo.
Daygong ngalan N’ya,
Daygong ngalan N’ya,
Daygong ngalan sa Ginoo.
2
Ngalang labaw’s tanang ngalan,
Labi pang ituboy,
Sa toong kamot’s Amahan,
Anghel mag-ambahan.
3
Manunubos, Manluluwas,
Nagplano’s kal’wasan;
Tawong hulog gipakamatyan,
Ikaw alang’s tanan.
4
Magtatambag Imong ngalan;
Principe’s kalinaw;
Nagbuntog’s mga punoan,
Hari’s kahangturan!