Labing balaan’s templo’s Dios

1
Labing balaan’s templo’s Dios,
M’oy labing kinasuloran;
Didtong arka’g presensya N’ya,
Matagbo’s sacerdote S’ya.
2
Templo kitang tuloy parte,
Kinasulorang esp’ritu;
Didto Cristo’g Dios nagpuyo,
Ning dapit labing balaan.
3
Ning kinasulorang dapit,
Dios kang Cristo tanan nato,
Dinhi usab Espiritu,
Naghimo N’yang realidad.
4
Sulod ni’ning espiritu,
Makontak nato si Cristo;
Sa esp’ritu ta uban S’ya,
May pakig-ambitay kita.
5
Dinhi sama Siya’s yuta,
Mapuy-an, mapahimuslan;
Dinhi awayon tang yawa,
Gamiton ’yang pagbulot-an.
6
Esp’ritu ila-ilahon,
Maila kini sa kalag,
Magpuyo’s labing balaan;
Dios simbahon ug m’oy tumong.
7
Ang kalag ta isalikway,
Padayon, sudlong pahulay;
Cristo mapanag-iya ta,
Matuman ang plano Niya.