Parras atong palandongon

1
Parras atong palandongon,
Kinabuhi n’ya tun-an,
Pagtubo puno’s pag-antus,
Sa lisud n’yang palibot;
Lahi gayud’s kabulakang
Nagtubo’s kamingawan,
Sa pagtubo nagpatuyang,
Iyaiya’g tuyhad lang.
2
Bulak’s parras way himaya,
Gagmay’g di na makita;
Bisan tuod anaa man,
Halos di mamatikdan.
Sukad’s adlaw nga namulak,
Kini mobunga dayon;
Di kapakita’s katahum,
Pamuklad way higayon.
3
Igaid’s haliging bagon,
Di ka’yo makalambo;
Inigtag-as sa ’yang gaway,
Adto dayon’s gambalay.
Batoong yutang gitamnan,
Sa sangkap ’yang kakuhaan;
Di gyud makapili’s gusto,
Mokagiw ba’s kalisud.
4
Pagkatahum’s mga dahon,
Nikaylap sa umahan.
Kinabuhing malagsikon
Nitubong malamboon.
Puno’s mga sangang linghod,
Nikutay ngadto-ngari,
Halos sa langit moabot,
Sa hangin nga nitabyog.
5
Apan agalon’s parrasan,
Wa man magtinapulan,
Gunting, kutsilyong gipul-ong,
Sa garbo giupawan.
Kalinghod ni’ni wa tagda,
Hait nga gipamutlan,
Nilabawng mga sanga n’ya,
Way nigawayng gibilin.
6
Ning panahon’s kapildehan,
Maluoy ka ba’s bagon?
Gihatag n’yang kaugalingon
Labi pa sa agalon,
Sa kamot nga nagpul-ong n’ya,
Sa tanan n’yang katahum,
Aron dili mausik s’ya,
Kondi’ maghatag’s bunga.
7
Bagon mahimo nga kahoy,
Tanang sangang naputlan,
Ug ang nabilin nga sanga,
Dunay pungpong nga bunga.
Unya’s kainit sa Adlaw,
Mga dahon manglarag;
Bunga labi pang mahinog,
Mahimong pupoonon.
8
Sanga mobawog sa bunga,
Sa luwan maubos s’ya;
Mga pagtubong giantus,
Daghang tinuyong hampak.
Karon hinog na ang bunga
Hayahay na unta s’ya;
Apan duol nang pupoon,
Hayahay wad-on dayon.
9
Kamot mokutlo, ug tiil
Motunob’s ’yang kadato,
Hangtud didto sa pigsanan,
Duga’s parras moawas.
Padayon’s tibuok adlaw
Pulang duga magbaha,
Katam-is ug kadagaya
Maglipay’s tibu’k yuta.
10
Sa dagway ang bagon karon
Upawng makaluluoy;
Tanan gihatag, nidangat’s
Gabiing di matukib.
Way nitanyag s’ya balusan’s
Binong hatag nagsadya,
Gihutdan hinoo’g pul-ong
Gibinlan ra’s punoan.
11
Apan bino n’ya’s tingtugnaw
Ang katam-is nagtagbaw,
Init nagkuha’s katugnaw
Kasubo ug panghupaw.
Sa gawas nag-inusara,
Yelo’g nieve nitabon,
Nag-antus lang s’ya gihapon,
Bisan lisud nga sabton.
12
Liwas tingtugnaw andam s’ya
Nga mamunga pag-usab;
Nangudlot s’ya ug nananga,
Dahon matahum na sab.
Way bagulbol o pagmulo’s,
Naagumang abuso;
Ni sa kapildehan siya
Mokunhod’s mga bunga.
13
Sa hanging way sambog, parras
Niginhawa’g nituyhad,
Bagon dili magpahugaw
Sa yutan-ong pangibog.
Sakripisyo may pahiyom,
Sa gugma nagpapul-ong,
Mga hampak sa pagpul-ong,
Giantus lang gihapon.
14
Mga sangang gikuhaan’s
Dugang gihimong bino,
Parras nawad-an, naghatag,
Labi ba nga nakabsan?
Mga palahubog’s yuta,
Nag-inom sa pagsadya.
Sa ila nga kalipayan,
Nadato ba’s inoman?
15
Dili sa naangkon sukdon
Kondi’s nawala nato;
Dili sa binong nainom,
Kondili sa nabubo.
Kusog sa gugma magbarug
Sa sakripisyong nahimo;
Ang labing dako’g kasakit
Mas dako’g mapaambit.
16
Ang labing mosakripisyo,
Labing makaangkon’s Dios;
Ang masakitan pag-ayo,
M’oy labing makalipay.
Kinsa kadtong wa mag-antus,
“Tulonggon rang sabaan,”
Kadto rang naghalad’s bug-os,
Ang malipayon’s tanan.