Sudlong tabil ug mogula’s kampo

1
Sudlong tabil ug mogula’s kampo,
Langit matilawan, b’yaang yuta;
Kon natagbaw ko’s Labing Balaan,
Moambit pa ba sa kakawangan?
2
Sudlong tabil ug mogula’s kampo,
Kon na’ng langit, yuta mopahawa;
Kon esp’ritu danihon’s himaya,
Maangkon ba ko’s kalipay’s yuta?
3
Sudlong tabil ug mogula’s kampo,
Gula’s kampo, papangunaha S’ya;
Kon nadani’s trono’g purongpurong,
Pasungan ug krus di makapugong.
4
Sudlang tabil’s gahum’s pagkabanhaw,
Guwa’s kampo—krus, kasubo antuson,
Kon sa langit makita ’yang nawong,
Mga tunob N’ya dinhi m’oy sundon.
5
Sudlong tabil, magkaon’s katambok,
Gula’s kampo, mag-antus’ kalisud;
Bisag gisakit’s mga pagsulay,
Sandurot nako’s langit naglipay.
6
Sudlong tabil, pa’muslang Cristo ta,
Gula’s kampo, S’ya isangkap’s tawo;
Langit ako nga ikinabuhi,
Mga kalag matagbaw’g magdayeg.
7
Sudlong tabil hangtud ’ni mawala,
Gula’s kampo, kampo mangawala;
Hangtud mausang langit ug yuta,
Dios-tawo mag-uba’g puyo, mag-usa.