Gihatag nga Kalan-on

1
Gihatag nga Kalan-on
Alang’s dumuloong;
Manna nga gikan’s langit,
Tagbo’s gikin’hanglan;
Dugay nang gitinguha,
Ikaw pahimuslan,
Hangtud kalipay’s yuta
Mawa’, matagbaw na.
2
Tubig sa kinabuhi
Gikan’s Manluluwas,
Tuboran Ka sa gugma,
Lunsay nga nag-agas.
Paimna mi’s way bayad,
Pagkuha’s kauhaw;
Katam-is di usikan,
Dayong pahimuslan.
3
Magpista kami Nimo,
Simbahon Ka namo;
Kasaligang Pulong Mo,
Tooha’g dawaton.
Tugoting dinhi’s yuta
Ikinabuhi Ka;
Wad-on untang salimbong
Makita Ka’s nawong.