Bangon, O kalag ko

1
Bangon, O kalag ko!
Wad-ang kahadlok mo;
Ang nagdugong Halad,
Nipuli man nako.
Kalig-onan atbang’s trono.
Nga’n ko nasulat’s kamot N’ya.
2
Nabuhi S’ya’s dayon,
Tigpangamuyo ko;
Gugma N’yang nagtubos,
Dugo nga naghangyo;
Dugong giula kanato
Gisablig’s trono sa grasya.
3
Lima ang ’yang samad
Didto sa Calvario;
Gamhanang pag-ampo,
Alang gayud nako;
“Pasayloa,” singgit ni’ni,
“Ayaw tugoting mamatay!”
4
Nadungog’s Amahan,
Ampo’s Dinihogan;
Di S’ya makadili
Sa presensya’s Anak;
Esp’ritu nitubag’s dugo,
Niingon gianak ko’s Dios.
5
Napasig-uli ko,
Sa Dios gipasaylo;
Giangkon kong anak,
Wala nay kahadlok.
May pagsalig nga moduol
Motawag, “Abba Amahan.”