O pagkamalangkubon Mo

1
O pagkamalangkubon Mo;
Naa na mi Nimo—
Pahat Ka nga andam sa Dios,
Maamong tanan’s tanan.
2
Kaalam Ka sa Dios namo,
Nal’was tungod Nimo;
Bugtong Ka nga paagi’s Dios,
Among gisaligan.
3
Pagkamatarung Ka namo,
Sa tanan nagtagbo;
Mamatarung, makompleto
Kami diha Nimo.
4
Pagkabalaan Ka namo,
Mag-usab, magbag-o;
Nabalaan kami Nimo,
Masama sab Nimo.
5
Katubsanan sab Ka namo,
Magbaton’s dagway Mo;
Mangausab unyang lawas,
Uban Nimo magawas.
6
Samtang naghandom mi Nimo,
Nagpa’mulos Nimo,
Dalia nang pagbalik Mo
Di na mabulag Nimo.
7
Katam-is nga natilawan,
Pagkamao Mo dinhi,
Mag-uban na unta Nimo,
Hingpit Kang mapa’muslan.