Ug ang mga tinubos sa Ginoo

  Ug ang mga tinubos sa Ginoo,
Manguli sila ngadto sa Sion;
Manglakaw, mag-awit, singgit sa kalipay.
Ug ang mga tinubos sa Ginoo,
Manguli sila ngadto sa Sion;
Manglakaw, mag-awit, singgit sa kalipay.
  Silang tanan may kasadya,
Kasubo, pagbalata wala na.
(Sublia ang unang tulo ka linya)

Isaias 51:11