Atong Dios buhi—O Hallelujah

1
Atong Dios buhi—O Hallelujah!
Nagpuyo nato—O Hallelujah!
Natilawan ta
Ang kadato N’ya,
Siya ang panulondon ta.
2
Sa paghiusa way molabaw pa—
Kay panimalay ta N’ya’s esp’ritu,
Buhing Lawas N’ya
Ipadayag S’ya,
Jesus atong realidad.
3
Sa tanang iglesia gipuno ta,
Aron suropon ang kanasuran,
Jesus ikaylap
Sa matag syudad,
Buhing Cristo makita na.