Para sa pagtatayo

1
Para sa pagtatayo
Pawang buhay na bato
'To'y mga saserdote
Dalangin ang may bale.
  Sa kabanal-banalan
Hipuin ang luklukan
Sa 'spiritu'y magdasal
Pagtatayo'y iiral.
2
May pagkasaserdote
Nang maging batong buhay,
Bawa't isa'y gumawa
Pangsyon nila'y makita.
3
Saserdote at tolda
Palaging magkasama
Saserdoteng naglingkod
Sa tolda naibuklod.
4
Pagkasaserdote at
Pagtatayo'y iisa;
Pansaserdoteng gawa,
Bahay naitayo nga.
5
Sa mga saserdote
Pagtatayo may bale;
Natayo ang ekklesia
Sa pagpapangsyon nila.
6
Pinagkai-sa tao't Diyos
Kanilang gawang lubos
Sa salamuha sa Diyos
Banal natayong lubos.
7
Sa dalangi'y mahalo,
Magkasamang natayo;
Pagkasaserdote ngang
Naghahain sa Kanya.
8
Poon kami'y b'yayaan
Nang aming pahal'gahan
Maglingkod sa 'spiritu,
Ekklesia'y maitayo.