Lakas pagkabuhay-muli

1
Lakas pagkabuhay-muli
Upang aking kilanlin;
Dapat krus aking ibigin,
Lugi'y aking tanggapin.
Walang kam'tayan,
Wala ngang buhay;
Mula lang sa kamatayan,
Babangon'ng buhay.
2
Kristo'y maihubog sa 'kin
Ako'y dapat tapusin;
Buhay sa krus panatil'hin,
Kaluluwa'y patayin.
3
Walang hanggang Espiritu
Gam'tin ng Diyos pagpako;
Sa 'kin kalakip ni Kristo
Nang buhay Niya'y mabubo.